English version
Ukupno:
Vaša košarica
Završi kupnju
072 303 304 | Kontaktni centar Hrvatske pošte


 

EUROPA – PTICE, Bregunica

     

Šifra: 333886 Artikl je dostupan

Cijena: 8,60 kn


Želim da marke budu žigosane
Unesite željenu poziciju žiga
EUROPA – PTICE, Bregunica

Artikl je dodan u košaricu.

nastavite kupovati ili otvorite košaricu

Broj: 1200
Vrijednost: 8,60 kn
Dizajn: Luka Juras, dizajner iz Zagreba
Veličina: 29,82 x 35,50 mm
Papir: bijeli, 102 g, gumirani
Zupčanje: češljasto, 14
Tisak: višebojni ofset
Tiskara: AKD d.o.o., Zagreb
Datum izdanja: 9.5.2019.
Naklada: 300 000 primjeraka po motivu


Bregunica je kolonijalna vrsta ptice, pa više jedinki bira isto mjesto za svoja gnijezda. Dugačka je od 11 do 12 cm, krila i leđa su smeđe boje, a trbuh je bijel. To je ptica selica koja prezimljava u Africi. Rasprostranjena je diljem Europe, a u Hrvatskoj se može susresti blizu otvorenih područja uz vodu te u močvarnim područjima Mure, Drave, Save, Dunava i Neretve. Ugrožena je vrsta, što znači da opada brojnost parova koji se gnijezde.


Pročitaj više


Bregunica je u Hrvatskoj manje poznata vrsta ptice. Njezin znanstveni naziv Riparia riparia u prijevodu znaËi „od rijeËne obale“ te sugerira tip staniπta na kojem se gnijezdi. To je kolonijalna vrsta ptice, pa viπe jedinki bira isto mjesto za svoja gnijezda. RijeË je o strmim uzvisinama πljunkovitih ili pjeskovitih rijeËnih obala u kojima iskopava vodoravne kanale izvan dohvata rijeËnog toka. Kanali su dugaËki i do jednog metra te se blago uzdiæu Ëime se izbjegava moguÊe poplavljivanje. U malenom proπirenju na kraju kanala savija rahlo gnijezdo od perja i granËica u koje æenka u svibnju i lipnju izleæe od Ëetiri do πest jaja. Jedan par bregunica moæe imati dva legla godiπnje, a prvo leglo ima veÊ u prvoj godini æivota. Na jajima sjede i muæjak i æenka izmjenjujuÊi se tijekom 16-ak dana. Kada se mladunci izlegu, hrane ih oba roditelja. Izgled bregunice moæe nas isprva podsjetiti na poznatiju vrstu ptice, a to je lastavica pokuÊarka (Hirundo rustica), koju bolje poznajemo jer je prisutnija u naπem okoliπu, pogotovo u hrvatskim selima. Bregunica joj sliËi svojim oblikom tijela, ali je manja od nje. DugaËka je od 11 do 12 cm, krila i lea su smee boje, dok je trbuh bijel. UoËljiva je i smea traka na prsima. Bregunica ima kratke noge. Krila se suæavaju u oπtar kut, a rep je plitko viliËast. Tijekom leta stalno cvrkuÊe, a „razgovorljiva“ je i dok se kratko odmara u trπÊacima. Na prvi pogled teπko je razlikovati muæjaka od æenke. Hrani se tako da prilikom leta lovi insekte. Bregunica je ptica selica koja se seli danju, a prezimljava u Africi − u subsaharskim predjelima te duæ istoËne obale afriËkoga kontinenta sve do juga Afrike. Rasprostranjena je u cijeloj Europi, a u Hrvatskoj se moæe susresti blizu otvorenih podruËja uz vodu te u moËvarnim predjelima Mure, Drave, Save, Dunava i Neretve. Ugroæena je vrsta ptice, πto znaËi da opada brojnost parova koji se gnijezde. Takvo je stanje diljem Europe, ukljuËujuÊi i Hrvatsku. Procjenjuje se da se danas u Hrvatskoj gnijezdi od 6000 do 8000 parova, a glavni uzrok smanjenja broja ovih ptica gubitak je vlaænih staniπta. Stoga je bregunica u Hrvatskoj 2016. proglaπena pticom godine. Time se skreÊe pozornost javnosti na izumiranje ove vrste u Hrvatskoj te potiËe odgovorne ljude u dræavi kako bi ju se spasilo od nestanka iz moËvarnih prostora s kojima Ëini ekoloπku i nedjeljivu cjelinu

Naziv: EUROPA – PTICE
Vrsta: P
Opis: Motivi: bregunica, galeb klaukavac Marke su izdane u arcima od 20 maraka, a Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dana (FDC).
Datum: 9.5.2019.

Ostale marke u ovoj seriji:

 
Poštovani, prijavite se u sustav kako biste mogli ocijeniti i komentirati proizvod.