English version
0,00 €
(0,00 kn)
Vaša košarica
Završi kupnju
072 303 304 | Kontaktni centar Hrvatske pošte
 

Opći uvjeti kupoprodaje za proizvode ePost shopa

HP–Hrvatska pošta d.d. Jurišićeva 13, 10000 Zagreb
MB: 1414895; OIB: 87311810356; MBS:080266264
Poslovna banka: HPB d.d. Zagreb,
IBAN: HR1623900011100018674
Telefon: 072 303 304; e-mail: epostshop@posta.hr
  
 

Opći uvjeti kupoprodaje za proizvode internet trgovine ePost shop

 
Uvodne odredbe
 
Ovi Opći uvjeti kupoprodaje za proizvode internet trgovine ePost shop (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) sastavljeni su u skladu s važećim propisima u Republici Hrvatskoj, osobito sa Zakonom o obveznim odnosima, Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka i Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka, Zakonom o elektroničkoj trgovini, kao i Zakonom o zaštiti potrošača. 
 
Ovi Opći uvjeti, primjenjuju se prvenstveno na Prodavatelja i Kupce proizvoda ePost shopa kao ugovorne strane, ali i na sve druge korisnike internetskih stranica www.epostshop.hr (dalje u tekstu: ePost shop internetske stranice), zajedno s cijenama i drugim podacima objavljenima na ePost shop internetskim stranicama. Posjetitelj ePost shop internetskih stranica odnosno Kupac neće moći naručiti odnosno kupiti proizvode ponuđene na tim stranicama ako prethodno tome ne potvrdi da je upoznat sa ovim Općim uvjetima i da na njih pristaje. Posjetitelj odnosno Kupac prihvaćanjem ovih Općih uvjeta ujedno potvrđuje da je upoznat i s podacima o proizvodima te ostalim elementima predugovornih obavijesti, što je sve sadržano u ovim Općim uvjetima te na ePost shop internetskim stranicama.   
 
Prodavatelj putem internet trgovine ePost shop (u daljnjem tekstu: ePostshop) te ujedno davatelj usluga informacijskog društva je trgovačko društvo HP - Hrvatska pošta d.d., Jurišićeva ulica 13, 10000 Zagreb, osobni identifikacijski broj (OIB): 87311810356, upisano u sudski Registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080266264,  IBAN: HR1623900011100018674; BIC/SWIFT: HPBZ HR 2X, otvoren kod poslovne banke: HPB d.d., Zagreb, telefon: 072 303 304; e-mail: epostshop@posta.hr (u daljnjem tekstu: Prodavatelj).   
 
Prodavatelj otklanja odgovornost za sva sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći zbog toga što posjetitelj stranica ili Kupac nije pročitao ove Opće uvjete niti se upoznao s cijenama proizvoda i drugim podacima objavljenima na ePost shop internetskim stranicama.
 
                                                                            Osnovne informacije
 
 
1.1. Prodavatelj, ovim Općim uvjetima uređuje uvjete kupovanja odnosno sklapanja ugovora o kupoprodaji proizvoda ePost shopa (u daljnjem tekstu: Ugovor), kao i prava i obveze Prodavatelja i kupaca proizvoda ePost shopa kao ugovornih strana, što uključuje postupak naručivanja, ugovaranja odnosno plaćanja te isporuke  proizvoda, i to u slučajevima kada se ugovaranje i naručivanje tih proizvoda obavlja na daljinu koristeći se sredstvima daljinske komunikacije. U sklopu ovih Općih uvjeta uređuju se i prava te obveze Kupaca koji su ujedno fizičke osobe – potrošači, što uključuje pružanje istima propisanih predugovornih obavijesti, uređenje odgovornosti Prodavatelja za materijalne nedostatke prodane stvari, podnošenje pisanih prigovora, pretpostavke, uvjeti i postupak za jednostrani raskid Ugovora, kao i druga pitanja. 
1.2. Kupac je svaka fizička ili pravna osoba koja, uz registraciju ili bez registracije na ePost shop internetskim stranicama sredstvima daljinske komunikacije unese  svoje osobne podatke odnosno podatke o pravnoj osobi, a sukladno elektroničkom obrascu i naruči barem jedan proizvod na ePost shop internetskim stranicama, uz uvjet da narudžba bude prihvaćena od strane Prodavatelja. Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe Ugovor mogu sklopiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Posjetitelj stranice je svaka osoba koja sredstvima elektroničke komunikacije pristupi ePost shop internetskim stranicama. Potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za bilo koje postupanje korisnika suprotno ovoj odredbi.
1.3. Korisnik znači Kupac i posjetitelj stranice zajedno.
1.4. Kupovanje na daljinu, u smislu ovih Općih uvjeta, je ostvarivanje kupnje proizvoda u okviru organiziranog sustava prodaje bez istodobne fizičke prisutnosti Prodavatelja i potrošača na jednom mjestu, pri čemu se do trenutka sklapanja Ugovora te za sklapanje Ugovora isključivo koriste ePost shop internetske stranice.
 
 
                                          Obavijest o proizvodu, naručivanje i sklapanje Ugovora
 
2.1. Prodavatelj se obvezuje ePost shop internetske stranice redovito održavati i davati posjetiteljima i Kupcima jednoznačne, jasne i lako razumljive informacije o proizvodima ePost shopa koji se mogu naručiti.  
2.2. Posjetitelj odnosno Kupac, uključujući Kupca koji je ujedno potrošač, prima znanju predugovorne obavijesti sukladno Zakonu o zaštiti potrošača,  kao i obavijesti sukladno Zakonu o elektroničkoj trgovini prije naručivanja pojedinog proizvoda, putem ovih Općih uvjeta i informacija te podataka sadržanih na ePost shop internetskim stranicama, kao i uz pomoć procesa naručivanja uspostavljenog po Prodavatelju na način koji osigurava da posjetitelj odnosno Kupac ne može sklopiti ugovor na daljinu niti biti obvezan odgovarajućom ponudom, prije no što se suglasio s ovim Općim uvjetima.
2.3. Služba za korisnike Prodavatelja na raspolaganju je Kupcima sukladno s radnim vremenom naznačenim na ePost shop internetskim stranicama radi davanja svih potrebnih obavijesti vezano za proizvode. Kupac može nazvati službu za korisnike na telefonski broj: 072 303 304 i na druge brojeve naznačene u tu svrhu na službenim internetskim stranicama ili ju kontaktirati putem službene e-adrese: epostshop@posta.hr, odnosno slanjem upita poštom na adresu:  HP-Hrvatska pošta d.d., 10002 Zagreb, p.p. 514.
2.4.  Naručivanje proizvoda moguće je 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu. Naručivanje posjetitelj odnosno Kupac vrši tako da izabire željeni proizvod između ponuđenih na ePost shop internetskim stranicama, te popunjava elektronički obrazac u koji unosi osobne podatke i/ili podatke o pravnoj osobi te druge podatke sukladno zadanom sadržaju obrasca i zatim bira način plaćanja, u sklopu čega ujedno potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima i izražava svoj pristanak na iste. Kupcu koji odabere opciju Plaćanje pouzećem ili Plaćanje po ponudi iz ovih Općih uvjeta Prodavatelj odmah dostavlja potvrdu u obliku obrasca „Podaci o ostvarenoj narudžbi“ (u daljnjem tekstu: Potvrda), dok Kupcu koji odabere neki od drugih načina plaćanja opisanih u točki 5. ovih Općih uvjeta, Prodavatelj dostavlja Potvrdu nakon plaćanja. Potvrda se dostavlja na e-mail adresu Kupca koju je isti dao Prodavatelju prilikom narudžbe. Ugovor je sklopljen onog trenutka kada Prodavatelj dostavi Kupcu Potvrdu, pri čemu se smatra da je ista dostavljena u trenutku kada joj Kupac može pristupiti (primjerice, kada mu je dostavljena u tzv. Inbox). Potvrda ujedno predstavlja potvrdu o sklopljenom ugovoru na daljinu sukladno Zakonu o zaštiti potrošača u kojem kontekstu uključuje potvrdu o svim podacima propisanih predugovornih obavijesti i druge elemente propisane tim Zakonom.
2.5.  Naručivanje i plaćanje proizvoda moguće je izvršiti iz bilo koje zemlje svijeta, međutim, prihvaćanjem ovih Općih uvjeta korisnik potvrđuje da se proizvodi mogu dostaviti samo u one zemlje svijeta koje su ponuđene na ePost shop internetskim stranicama.
2.6.   Prodavatelj nije dužan prihvatiti narudžbu Posjetitelja odnosno Kupca. 
 
 
 
                                                                                     Podatci Kupca
 
3.1. Korisnik  je, radi obavljanja kupovanja na daljinu, dužan putem ePost shop internetskih stranica unijeti potrebne podatke, uključujući osobne podatke, koristeći za to predviđeni elektronički obrazac i popunjavajući njegove za to predviđene rubrike. Korisnik popunjavanjem obrasca ujedno potvrđuje točnost i potpunost svih unesenih podataka, te je za istu odgovoran. 
3.2. Prodavatelj će na ePost shop internetskim stranicama, za fizičke osobe, prikupljati samo osobne podatke kao što su:  
         -    Obvezni podaci: ime i prezime, e-mail adresa, država, grad, poštanski broj, ulica i kućni broj, mobitel/telefon,
-   Opcionalni podaci:  OIB, ili VAT ako se radi o stranoj osobi.
3.3. Po potrebi i na zahtjev Prodavatelja, Korisnik se obvezuje u traženom roku, dostaviti sve podatke potrebne Prodavatelju za ispunjenje obveza propisanih važećim propisima.
3.4. Prodavatelj se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka svih korisnika - fizičkih osoba na ePost shop internetskim stranicama te će s njima postupati u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i drugim primjenjivim propisima. Podaci će biti dostupni samo djelatnicima kojima su ti podatci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Prodavatelja i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.
3.5. Osobni podaci prikupljeni na način opisan u prethodnim stavcima ove točke bit će obrađivani i pohranjeni za vrijeme trajanja i nakon ispunjenja obveza Prodavatelja, sve dok postoji svrha takve obrade (primjerice, do konačnog rješenja prigovora odnosno spora). Prateća dokumentacija vezana uz ispunjenje obveza Prodavatelja bit će pohranjena do rokova određenih propisima koji reguliraju čuvanje arhivskog i registraturnog gradiva. 
3.6. Prodavatelj se obvezuje korisnicima - fizičkim osobama omogućiti pristup njihovim osobnim podacima, pravo na ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade, te pravo na ulaganje prigovora, kao i pravo na prenosivost podataka, sve sukladno uvjetima i načinu podnošenja takvih zahtjeva i prigovora opisanih u Izjavi o zaštiti osobnih podataka HP-Hrvatske pošte d.d. (u daljnjem tekstu: Izjava) objavljenoj na stranici www.posta.hr, a u kojoj Izjavi su uz navedeno regulirana sva druga pitanja u vezi obrade osobnih podataka. Korisnik - fizička osoba također ima pravo na podnošenje prigovora na obradu osobnih podataka i nadležnom tijelu, Agenciji za zaštitu osobnih podataka.
3.7. Prodavatelj se neće koristiti osobnim podacima u druge svrhe osim navedenih, niti će ih prenositi trećoj strani bez izričitog pristanka Korisnika. Svaka promjena u izjavi o zaštiti osobnih podataka Prodavatelja bit će objavljena na ovim internetskim stranicama.
 
                                                                                     Cijena
 
4.1. Cijene proizvoda navedene su na ePost shop internetskim stranicama i to za svaki proizvod pojedinačno. Korisnik odabirom proizvoda te putem narudžbe potvrđuje da je upoznat s cijenama odabranih proizvoda koje se nalaze na ePost shop internetskim stranicama u trenutku predaje narudžbe te da na iste pristaje. 
4.2. Sve cijene prikazane na ePost shop internetskim stranicama izražene su u službenoj  valuti  Republike Hrvatske i uključuju PDV, osim ako su proizvodi oslobođeni PDV-a. PDV se obračunava sukladno Zakonu o porezu na dodanu vrijednost.   
4.3. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene, kao i provoditi posebne oblike prodaje (akcijske prodaje, rasprodaje, sezonska sniženja, prodaje robe s greškom i dr.) u svakom trenutku, u skladu s vlastitim poslovnim prosudbama i propisima. Korisnik je upoznat da se izmjene cijena proizvoda objavljuju na ePost shop internetskim stranicama Prodavatelja te se obvezuje prije naručivanja o istima informirati uvidom u navedene internetske stranice.
4.4. Cijene, uvjeti plaćanja i posebni oblici prodaje za naručeni proizvod vrijede samo u trenutku zaprimanja narudžbe po Prodavatelju, uz uvjet da Prodavatelj istu prihvati.
4.5. Prilikom upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod Prodavatelj kontrolira ispravnost upisa, no unatoč tome postoji mogućnost nastanka greške jer se cijene unose ručno. U takvom slučaju Prodavatelj će u sklopu procesa naručivanja obavijestiti Kupca o pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te o nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi Kupca, a ako je Kupac izvršio plaćanje, ujedno će mu vratiti novčana sredstva koja je od njega primio.
 
                                                                                     Načini plaćanja
 
5.1.  Naručeni proizvod Kupac će platiti prema modelu kojeg sam izabere tijekom postupka naručivanja.
5.2.  Postoje sljedeće mogućnosti plaćanja:
1.    Jednokratno online plaćanje platnim karticama navedenima na ePost shop internetskim stranicama;
2.    Jednokratno online plaćanje putem PayPal usluge;
3.    Plaćanje po ponudi (avansna uplata - opća uplatnica ili internetsko bankarstvo):
- ako Kupac želi proizvod platiti po ponudi, narudžbu može napraviti putem internetske trgovine i odabrati opciju plaćanja - plaćanje po ponudi. Nakon što Kupac odabere proizvod ili uslugu koju želi naručiti i pošalje narudžbu na adresu e-pošte automatski će dobiti Potvrdu s točnim iznosom koji treba uplatiti. Narudžbu Kupca provjerit će administrator. Proizvod se u ovom slučaju šalje tek nakon što uplata bude vidljiva na računu Prodavatelja;
4.    Plaćanje pouzećem na adresi za dostavu (gotovinom ili digitalno) dostavljaču ili putem Paketomata (platnom karticom) prilikom dostave, bez provizije na plaćanje:
          - plaćanje pouzećem vrijedi samo za dostavu proizvoda unutar Republike Hrvatske;
5.    Plaćanje SWIFT uslugom:
   - ako Kupac iz inozemstva želi platiti po ponudi to može napraviti deviznom doznakom u svojoj poslovnici ili preko  Internet bankarstva plaćanjem u korist poslovnog računa HP-Hrvatske pošte d.d. u Hrvatskoj poštanskoj banci,
- pri plaćanju swift uslugom Kupac treba navesti sljedeće podatke:
-       Primatelj: HP-HRVATSKA POŠTA d.d., Jurišićeva ulica 13, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
-       IBAN: HR16 2390 0011 1000 1867 4
-       BIC/SWIFT: HPBZ HR 2X
-       opis plaćanja (broj ponude)
-       troškovna opcija.
 
Naknade za devizne transfere snosi Kupac i plaćaju se u matičnoj banci Kupca sukladno cjeniku te banke.
 
                                                                                     Dostava
 
6.1. Odredbe ove točke 6. o dostavi odnose se na fizičku dostavu proizvoda. Posebno, u slučaju kad je predmet dostave kriptomarka, odredbe ove točke odnose se samo na fizički dio kriptomarke koji se dostavlja na adresu korisnika, dok se virtualni dio kriptomarke, Token („nezamjenjivi token"; „non-fungible token“; „NFT“; u daljnjem tekstu: Token), koji je kreiran po standardu ERC721, dostavlja na način opisan u čl. 7. ovih Općih uvjeta.
6.2.  Dostavu na području Republike Hrvatske obavlja Prodavatelj i to samo na lokaciju dostave koju je Kupac naznačio prilikom popunjavanja narudžbe. Za dostavu proizvoda na području Republike Hrvatske Kupac može odabrati opcije dostave: dostava na adresu, dostava u poštanski ured, dostava na paketomat, što je sve pobliže uređeno točkom 6.8. ovih Općih uvjeta. Dostavu u međunarodnom prometu obavlja imenovani poštanski operator zemlje odredišta, u skladu s pozitivnim propisima zemlje odredišta i svojim uvjetima obavljanja usluga.
6.3. Rokovi dostave računaju se od trenutka sklapanja Ugovora.
6.4. Dostavni rokovi u Republici Hrvatskoj  su sljedeći:
a) dostava na području Republike Hrvatske koje nije na otocima - u roku od 5 radnih dana,
b) dostava na otoke - u roku od 7 radnih dana.
 6.5. Dostavni rokovi na međunarodnom tržištu su sljedeći:
-  Zemlje Europe: u roku od 7 radnih dana*,
-  Ostale zemlje svijeta: u roku od 12 radnih dana*.
 
*Dostavni rokovi na međunarodnom tržištu su prosječni i ovdje su navedeni samo okvirno, jer ovise o propisanom načinu rukovanja te okolnostima i pravilima tranzitnih i odredišnih pošta i država. 
 
6.6. Rok dostave za žigosane poštanske marke produljuje se za 48 sati.
6.7. U rokove dostave određene ovim Općim uvjetima ne računa se:
-          dan prijama narudžbe (sve narudžbe za koje je prihvat narudžbe poslan nakon 13h određenog dana, smatrat će se prihvaćenima idući radni dan);
-          dan predaje naručenih proizvoda na otpremu;
-          vrijeme kašnjenja zbog netočnih  i nepotpunih podataka Kupca;
-          vrijeme kašnjenja zbog nedostupnosti proizvoda bez krivnje Prodavatelja (tehnički razlozi);
-          vrijeme kašnjenja zbog nedostavljanja dokaza o plaćanju naručenih proizvoda po Kupcu (u slučaju Plaćanja po ponudi);
-          vrijeme kašnjenja zbog više sile ili zastoja u prometu bez krivnje Prodavatelja;
-          neradni dani (subota, nedjelja i blagdani),
-          u međunarodnom prometu – dani koje pošiljka provede na carini zemlje odredišta.
       Troškovi dostave navedeni su na ePost shop internetskim stranicama, a o konkretnim troškovima dostave koje će snositi, Kupac je obaviješten tijekom procesa naručivanja, a prije sklapanja Ugovora.
 
6.8.  U slučaju opcije Dostava na adresu: 
-      Kupcu se na adresi proizvod uručuje uz potpis;
-     u kontekstu roka dostave, proizvod se smatra dostavljenim u trenutku kada je uručen Kupcu ili kada je pokušano uručenje;
-     ako se Kupac u terminu dostave ne zatekne na adresi dostave, dostavljač će na toj adresi ostaviti obavijest o prispijeću pošiljke na kojoj je naznačena adresa poštanskog ureda Prodavatelja ili paketomata na kojoj se proizvod može preuzeti. U takvom slučaju Kupac će proizvod moći preuzeti u poštanskom uredu ili paketomatu, pri čemu se postupak preuzimanja i daljnji postupak odvija u skladu opcijom Dostava u poštanski ured, odnosno na paketomat.
 
Dostava u poštanski ured:
-      Kupcu se u poštanskom uredu proizvod uručuje uz potpis;
-      U kontekstu roka dostave, proizvod se smatra dostavljenim u trenutku kada je prispio u poštanski ured;
-      proizvod se dostavlja na adresu poštanskog ureda Prodavatelja koji odabere Kupac;
-      Prodavatelj SMS-om, ili mail-om, ili putem društvene mreže koju koristi Prodavatelj, obavještava Kupca  o trenutku kada je proizvod prispio u poštanski ured, odnosno od kada se može preuzeti, uz uvjet da je u kontakt obrascu Kupac naveo broj svog mobitela;
-    Kupac može preuzeti proizvod u roku određenom aktima navedenima u točki 6.9. ovih Općih uvjeta, s time da počinje teći idućeg dana od dana primitka obavijesti o prispijeću;
-       ako Kupac ne preuzme proizvod u roku, isti se bez odgode vraća na Prodavateljevu polaznu adresu, a Prodavatelj putem e-maila obavještava Kupca o tome da mu je roba vraćena i zahtjeva od njega uputu o daljnjem postupanju, koju mu je Kupac dužan dati.
 
Dostava na paketomat:
-      dostava se vrši na paketomate čije su lokacije i opis dostupni na www.posta.hr;
-      Kupcu se na paketomatu proizvod dostavlja uz unos PIN-a ili očitanje bar koda;
-      u kontekstu roka dostave, proizvod se smatra dostavljenim u trenutku kada je prispio u
        paketomat;
-     dostava se obavlja se na način da Prodavatelj SMS-om, ili mail-om, ili putem društvene mreže koju koristi Prodavatelj, obavijesti Kupca da je u paketomat prispio proizvod, uz uvjet da je u kontakt obrascu Kupac naveo broj svog mobitela;
 -     Kupac može preuzeti proizvod u roku određenom aktima navedenima u točki 6.9. ovih Općih uvjeta, s time da počinje teći od primitka obavijesti o prispijeću;
-       ako Kupac ne preuzme proizvod u roku, isti se bez odgode vraća na Prodavateljevu polaznu adresu, a Prodavatelj putem e-maila obavještava Kupca o tome da mu je roba vraćena i zahtjeva od njega uputu o daljnjem postupanju, koju mu je Kupac dužan dati.
6.9. U svemu vezanom za dostavu proizvoda, a što nije izričito drugačije određeno ovim Općim uvjetima, odgovarajuće se primjenjuju Prodavateljevi Opći uvjeti za obavljanje ostalih poštanskih usluga te Prodavateljevi Uvjeti korištenja samouslužnih aparata Paketomata, dostupni na www.posta.hr, ali samo u dijelu koji se odnosi na način i operativne uvjete uručenja pošiljke primatelju, zatim na obveze i odgovornosti primatelja (Kupca) prilikom uručenja odnosno preuzimanja pošiljke, kao na i posljedice primateljevih (Kupčevih) postupaka i propusta u postupku uručenja (dostave) kao što je vraćanje pošiljke pošiljatelju i sl.
6.10. U slučaju nemogućnosti dostave/isporuke naručenog proizvoda ili pomicanja očekivanog termina dostave proizvoda zbog razloga koji je na strani Prodavatelja, Prodavatelj obavještava Kupca elektroničkom poštom ili telefonski o nastalim problemima te se dogovara novi termin dostave proizvoda. U navedenom slučaju Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za takav događaj.
6.11. Prilikom dostave Kupac dobiva uz kupljeni proizvod sve isprave koje prate proizvod, a ovisno o naravi proizvoda (npr. korisnički priručnik), račun te potvrdu o primitku pošiljke, koju je obvezan potpisati.
 
7                                                          Posebne odredbe o dostavi Tokena
 
7.1. U slučajevima kada je predmet Ugovora o kupnji proizvoda kriptomarka, kako je opisana na ePost shop internetskim stranicama i na poveznici iz ovog stavka, ona se u dijelu u kojem predstavlja fizički proizvod dostavlja Kupcu sukladno odredbama točke 6. ovih Općih uvjeta, dok se virtualni dio kriptomarke, Token, koji je kreiran na Ethereum platformi, Kupcu jednokratno dostavlja putem tzv. „blockchain“ tehnologije, i to aktivacijom u skladu s uputom sadržanom na ePost shop internetskim stranicama i na poveznici: https://kripto.posta.hr/marka/upute, kao i u skladu s uvjetima same Ethereum platforme. Token, za razliku od tzv. virtualnih valuta (kriptovaluta), ne predstavlja digitalni prikaz vrijednosti te ne može biti sredstvo razmjene ili plaćanja, ali može imati sakupljačku – kolekcionarsku vrijednost.
7.2. Kupac prihvaćanjem ovih Općih uvjeta potvrđuje i prihvaća da aktivacijom Tokena nastaje dodatni trošak koji Kupac plaća Ethereum mreži u skladu s uvjetima te mreže, te da Prodavatelj nema uvid u taj trošak niti je s istim na bilo koji način povezan, niti na njega može utjecati.
 
        8                                               Obveze i odgovornosti Kupca i Prodavatelja
 
8.1. Prodavatelj nije odgovoran za troškove telefona, internetskog prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći prilikom  narudžbe/predaje zahtjeva ili pregledavanja/ pretraživanja ePost shop internetskih stranica www.epostshop.hr niti snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja usluge kupovanja putem interneta.
8.2.  Prodavatelj ni na koji način nije odgovoran za odnos između Kupca i banke ‐ kartičara, odnosno drugog pružatelja platne  usluge, te ne jamči niti snosi odgovornost za uspješnost procesa kupoprodaje u slučajevima kad taj proces ovisi o pružanju usluga koje Prodavatelj direktno ne kontrolira.
8.3. Prilikom preuzimanja (isporuke/uručenja) dostavljenog proizvoda Kupac koji nije potrošač dužan je isti odmah detaljno pregledati te provjeriti postoje li eventualno vidljiva vanjska oštećenja na pošiljci i/ili ambalaži i/ili na samim proizvodima koji se nalaze unutar pošiljke, te u slučaju postojanja takvih oštećenja ili nedostataka odmah, odnosno najkasnije u roku od 8 (osam) dana podnijeti prigovor/reklamaciju dostavljaču odnosno Prodavatelju. Kupac ima pravo odbiti preuzeti isporučene proizvode na kojima su vidljiva oštećenja, što će biti potvrđeno zapisnikom.
8.4. U slučaju iz prethodnog stavka, Kupac koji je ujedno potrošač nije dužan odmah izvršiti pregled, ali je dužan obavijestiti Prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od 2 (dva) mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od 2 (dvije) godine od dostave. U svakom slučaju preporuka je Kupcu - potrošaču odmah pri uručenju pregledati i otvoriti proizvod te pregledati postoje li vidljiva oštećenja ili kakvi drugi nedostaci proizvoda, a ako bi se takvo što utvrdilo, odmah reklamirati dostavljaču. U protivnom, postoji značajna vjerojatnost da će dokazivanje trenutka nastanka oštećenja, a time i odgovornosti za oštećenje, biti znatno otežano.
8.5. Potpisom od strane Kupca na potvrdi o primitku proizvoda/odnosno pošiljke, u svakom slučaju smatra se da je pošiljka koja sadrži proizvod te ambalaža uručena u neoštećenom stanju.
8.6. U slučaju da Kupac naruči proizvod i odbije ga primiti bez razloga, Prodavatelj ima pravo u za tu svrhu predviđenim slučajevima naplatiti iznos izravnih troškova dostave i povrata proizvoda, te u tom slučaju zadržati na ime takvih troškova i iznos, odnosno dio iznosa naplaćenog na ime kupoprodajne cijene.
8.7. U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku uistinu naručenog Proizvoda, a ukoliko to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene Proizvoda i eventualne cijene isporuke te je dužan vratiti krivo isporučeni proizvod. Povrat je potrebno najaviti pozivom službi za korisnike na broj: 072 303 304 ili e-mailom na: epostshop@posta.hr
8.8. Prodavatelj, prema svojim najboljim mogućnostima, nastoji osiguravati ažurnost i točnost podataka koji su objavljeni na ePost shop internetskim stranicama. Unatoč tome, karakteristike proizvoda, rok isporuke (uručenja) ili cijena mogu se promijeniti tako da Prodavatelj ne uspije ispraviti podatke na stranici. U takvom slučaju, Prodavatelj će Kupca obavijestiti o promjenama i omogućiti mu odustajanje od narudžbe ili zamjenu naručenog proizvoda.
8.9. Prodavatelj i Kupac nisu odgovorni za neizvršenje bilo koje obveze iz Ugovora i/ili ovih Općih uvjeta i/ili za zakašnjenje u ispunjenju, ako je neizvršenje ili zakašnjenje rezultat više sile – vanjskog događaja izvan njihove kontrole i neovisnog od njihove volje, koji se nije mogao predvidjeti, spriječiti, izbjeći niti otkloniti, a koji izravno utječe na izvršenje njihovih obveza. Viša sila uključuje, ali nije ograničena samo na: elementarne nepogode, ratno stanje, štrajk, pandemije i epidemije i /ili s njima povezane zaštitne mjere, embargo i restrikcije.
 
 
9                       Informacije vezane za ostvarenje prava Kupaca po osnovi materijalnih nedostataka
 
9.1. Na odgovornost Prodavatelja za materijalne nedostatke proizvoda primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima i s time povezane odredbe Zakona o pravima potrošača, ako se radi o Kupcu koji je ujedno potrošač, a ovim Općim uvjetima uređena su osnovna prava Kupca i informacije Kupcu potrebne radi ostvarenja prava. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda. 
9.2. Kupac ima pravo od Prodavatelja ostvarivati svoja prava po osnovi materijalnih nedostataka na proizvodima kupljenih na ePost shopu (reklamacija proizvoda).
9.3. Materijalni nedostatak postoji ako primjerice, proizvod ne odgovara opisu sa ePost shopa, nema funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druge značajke kako je navedeno u opisu sa ePost shopa, ne može se koristiti na uobičajeni način, nije isporučen sa svom dodatnom opremom i uputama (ako postoje), nepravilno je instaliran odnosno montiran (ako je primjenjivo na proizvod) te u drugim slučajevima kako je propisano primjenjivim propisima.
9.4. Prodavatelj odgovara za one materijalne nedostatke proizvoda koji su postojali u trenutku prelaska rizika na Kupca, točnije za one koji su postojali ili su nastali do trenutka kada je proizvod predan Kupcu.
9.5. Prodavatelj u pravilu ne odgovara za one nedostatke proizvoda koji su posljedica razloga koji nastanu nakon što je proizvod predan Kupcu (npr. zbog rukovanja ili načina čuvanja od strane Kupca), osim ako je drugačije propisano primjenjivim propisima (npr. ako je materijalni nedostatak nastao kao posljedica nekog drugog nedostatka koji je postojao u trenutku predaje Kupcu).
9.6. Kupac se ne može pozivati na materijalne nedostatke ako ga je Prodavatelj izričito i nedvojbeno upoznao s postojećim materijalnim nedostatkom i ako je Kupac na to pristao.
9.7. Načelno, Kupac koji je pravodobno i uredno obavijestio Prodavatelja o nedostatku, ima pravo izbora između popravka i zamjene proizvoda, no zbog same prirode proizvoda koji su predmet prodaje na ePost shopu (filatelistički proizvodi, pribor i sl.), u pravilu će biti objektivno moguća samo zamjena proizvoda.
9.8. Prodavatelj je ovlašten odbiti uklanjanje nedostatka na način kako je to zatražio Kupac, ako su popravak i zamjena nemogući ili bi mu time bili prouzročeni nerazmjerni troškovi, uzimajući u obzir sve okolnosti.
9.9. Kupac ima pravo i na sniženje cijene ili na raskid Ugovora, no tek ako Prodavatelj nije uklonio nedostatak, ili je to odbio učiniti ili nije uklonio nedostatak u skladu s primjenjivim propisima,  ako nedostatak postoji unatoč pokušaju Prodavatelja da ga ukloni, ako je Prodavatelj izjavio da neće ukloniti nedostatak, ili iz okolnosti očito proizlazi da neće ukloniti nedostatak u razumnom roku ili bez znatnih neugodnosti za Kupca, te ako je nedostatak tako ozbiljan da opravdava trenutačno sniženje cijene ili raskid Ugovora.
9.10. Pravo Kupca na raskid Ugovora zbog materijalnog nedostatka nije bezuvjetno te je propisano odredbama primjenjivog Zakona o obveznim odnosima.
 
 
10                                                                                                    Trajanje Ugovora
 
10.1. Ugovor traje do ispunjenja obveza kako su njime određene, isporuke proizvoda od strane Prodavatelja i izvršenog plaćanja od strane Kupca. Ovi Opći uvjeti su sastavni dio Ugovora.
 
11                         Pravo na jednostrani raskid Ugovora od strane Kupca koji je ujedno potrošač
 
11.1. Budući da se kupovanje putem ePost shop internetskih stranica odvija sklapanjem ugovora na daljinu Kupac, koji je ujedno potrošač (u daljnjem tekstu ove točke 11.: Kupac - potrošač), ima pravo, ne navodeći za to razlog, jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana. Navedeni rok počinje teći od dana kada je Kupac – potrošač primio proizvod u posjed, ili kada ga je u posjed primila osoba koju je odredio Kupac - potrošač, a koja nije prijevoznik.
11.2. Ugovor se raskida putem obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi dostupan na linku: Obrazac jednostranog raskida ePost shop.pdf, ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom Kupac - potrošač izražava svoju volju da raskine Ugovor i koju je Kupac - potrošač dužan dostaviti preporučenom poštanskom pošiljkom Prodavatelju na adresu: HP-Hrvatska pošta d.d., 10002 Zagreb, p.p. 514, ili putem e-maila poslanog sa e-mail adrese koju je Kupac - potrošač unio putem ePost  shop internetskih stranica radi obavljanja kupovanja na daljinu na e-mail adresu Prodavatelja epostshop@posta.hr. Gore spomenuti obrazac za jednostrani raskid ugovora Prodavatelj će  zajedno s Potvrdom dostaviti Kupcu – potrošaču na e-mail adresu Kupca - potrošača koju je isti dao Prodavatelju prilikom narudžbe. Kupac - potrošač je dužan obavijestiti Prodavatelja o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka za raskid Ugovora predviđenog u prethodnoj točki ovih Općih uvjeta.
11.3. U pisanoj obavijesti obvezno se moraju navesti podaci s računa/narudžbe (redni broj, datum, iznos, proizvod/usluga), podatci o Kupcu - potrošaču (ime i prezime, adresa, kontaktni telefonski broj i e‐pošta) te naziv banke i broj tekućeg računa na koji Kupac – potrošač želi povrat novca, ili podaci o željenom drukčijem načinu povrata novca (poštanska uputnica, PayPal i sl.). Ugovor je raskinut u trenutku kada je Prodavatelj primio obavijest o raskidu.
11.4. U slučaju jednostranog raskida Ugovora ugovorne strane nisu dužne ispuniti svoje obveze iz ugovora sklopljenog na daljinu te je svaka ugovorna strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju Ugovora. Kupac - potrošač kojem je proizvod isporučen dužan ga je vratiti Prodavatelju bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je Prodavatelju uputio izjavu o raskidu Ugovora na adresu: HP-HRVATSKA POŠTA d.d., NSC, Odjel skladišnog poslovanja, Skladište poštanskih maraka – ePostShop, Poštanska 9, 10410 Velika Gorica te pritom snositi izravne troškove vraćanja proizvoda. Smatra se da je Kupac – potrošač izvršio obvezu vraćanja proizvoda na vrijeme ako je isti poslao Prodavatelju prije isteka naprijed navedenog roka. Prodavatelj je, u slučajevima kada mu je Kupac – potrošač izvršio plaćanje za proizvod, dužan vratiti Kupcu – potrošaču sve što je od njega primio temeljem Ugovora, s time da nije dužan izvršiti  povrat dodatnih troškova koji su rezultat njegovog izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio Prodavatelj. Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu je proizvod vraćen, odnosno nakon što mu potrošač dostavi dokaz da je proizvod poslao Prodavatelju. Prodavatelj će izvršiti povrat plaćenoga putem istih sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja, osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja te uz pretpostavku da potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.                        
11.5. Proizvod koji Kupac – potrošač vraća mora biti nekorišten, u originalnoj ambalaži, sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom, neoštećen i potpuno ispravan. Kupac - potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja istim, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda. Prodavatelj će u roku od 14 (četrnaest) dana od kada mu proizvod bude vraćen pregledati u kakvom je stanju proizvod te ako je to osnovano, izvršiti povrat kupoprodajne cijene. Ako prodavatelj utvrdi da je proizvod korišten u većoj mjeri nego što je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda potrošaču će se priznati pravo na jednostrani raskid, ali mu Prodavatelj u tom slučaju ne mora vratiti puni iznos cijene koju je primio. U ovakvom slučaju Prodavatelj će utvrditi koliko je umanjena vrijednost proizvoda te će Kupcu – potrošaču vratiti razmjerno umanjeni iznos kupoprodajne cijene. Metoda koju će Prodavatelj koristiti jest procjena s njegove strane koliko bi u redovitim tržišnim uvjetima proizvod manje vrijedio zbog toga što je korišten. Takvo umanjenje ovisi od slučaja do slučaja te se vjerojatno kreće od minimalno 20% pa čak i do 100% u slučaju da je proizvod postao neupotrebljiv.
11.6. U slučajevima kada je predmet Ugovora tzv. „kriptomarka“, Kupac – potrošač ima pravo na jednostrani raskid Ugovora sukladno prethodnim stavcima, ali ga gubi ako tijekom roka za jednostrani raskid iz točke 11.1. pokrene aktivacijski proces radi dostave Tokena iz točke 7.1 ovih Općih uvjeta. Kriptomarka, osim fizičkog dijela koji se sastoji od poštanske marke izdane u skladu s propisima koji reguliraju poštanske usluge i/ili poštanske marke, povezana je s Tokenom, koji je virtualni dio kriptomarke i koji se nalazi na Ethereum platformi i dostavlja se Kupcu – potrošaču putem aktivacije u skladu s uputom sadržanom na ePost shop internetskim stranicama kao i u skladu s uvjetima te Ethereum mreže. Navedeni Token  ne predstavlja stvar s digitalnim elementima u smislu definicije sadržane u  propisima koji reguliraju obvezne odnose i/ili prava potrošača, jer odsutnost Tokena kao digitalnog sadržaja ne onemogućuje funkcioniranje kriptomarke, u smislu da se ista i bez njega  može koristiti sukladno svojoj namjeni i propisima koji reguliraju poštanske usluge i/ili poštanske marke. Token predstavlja digitalni sadržaj koji se ne isporučuje na tjelesnom mediju te isti, nakon pokretanja procesa aktivacije, nije moguće vratiti Prodavatelju te prihvaćenjem ovih Općih uvjeta Kupac – potrošač potvrđuje da je upoznat s tom činjenicom, a ujedno Kupac – potrošač izričito pristaje da mu, u slučaju da pokrene spomenuti aktivacijski proces, ispunjenje Ugovora u smislu isporuke digitalnog sadržaja započne prije isteka roka za jednostrani raskid Ugovora i potvrđuje da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.
 
 
        12                                                    Prigovori Kupaca
 
12.1. Odredbe ovih Općih uvjeta o prigovorima Kupaca odnose se na sve Kupce, no osobito se odnose na Kupce koji su ujedno potrošači, kojima Prodavatelj omogućuje podnošenje pisanih prigovora sukladno Zakonu o zaštiti potrošača. Svaki Kupac se u slučaju bilo kakvih pitanja, nejasnoća ili nezadovoljstava odnosno pritužbi može obratiti Prodavatelju na putem telefona na broj: 072 303 304, putem e-maila na adresu: epostshop@posta.hr, a i putem pošte na adresu: HP-Hrvatska pošta d.d., 10002 Zagreb, p.p. 514, a na navedenu e-mail adresu i poštansku adresu svaki Kupac može uputiti i pisani prigovor, koji također može predati Prodavatelju i neposrednim uručenjem u poslovnim prostorijama Prodavatelja. Prigovor mora sadržavati podatke o činjenica na kojima se temelji i odgovarajuće dokaze.  
12.2. Prodavatelj će bez odgađanja putem e-maila potvrditi primitak pisanog prigovora Kupca te će   na svaki prigovor u roku od 15 (petnaest) dana od njegovog  zaprimanja uputiti pisani odgovor u kojem će jasno izjasniti prihvaća li osnovanost prigovora.
12.3. U vezi s prigovorom odnosno reklamacijom Kupac može pokrenuti sudski ili izvansudski postupak tek nakon što je iscrpio postupke iz prethodnih podtočaka ove točke.
12.4. U slučaju spora između Kupca i Prodavatelja može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje. Postupak pred sudovima časti provodi se sukladno s Pravilniku o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori odnosno Pravilniku Suda časti pri Hrvatskoj obrtničkoj komori, kojima se propisuje da su članovi vijeća tih sudova, osim nezavisnih pravnih stručnjaka i predstavnika Prodavatelja, i predstavnici potrošača. Mirenje pred centrima za mirenje provodi se sukladno s odredbama Zakona o mirenju te sukladno Pravilniku o mirenju centra za mirenje.
12.5. Temeljem Uredbe (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i vijeća od 21.05.2013. godine, o online rješavanju potrošačkih sporova, moguće je od 15. veljače 2016. na području cijele EU sve sporove vezane uz online kupnju riješiti putem ODR (Online Dispute Resolution) platforme. Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od službenih jezika EU. Link za platformu je: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
 
        13                                                                           Potvrda sklopljenog Ugovora
 
13.1. U slučaju kupovanja na daljinu Prodavatelj dostavlja Kupcu potvrdu o sklopljenom Ugovoru sukladno točki 2.4. Ovih općih uvjeta.
 
 
        14                                                                           Završne odredbe
 
14.1.Važeći Kodeks poslovnog ponašanja Prodavatelja kao i njegove izmjene i dopune objavljuju se  
         na internetskoj stranici Davatelja usluga www.posta.hr
14.2. Ovi Opći uvjeti dostupni su na ePost shop internetskim stranicama na hrvatskom i engleskom 
           jeziku.
14.3. Prodavatelj zadržava pravo na izmjenu ovih Općih uvjeta u bilo kojem trenutku u skladu s propisima i uz prethodnu javnu objavu na ePost shop internetskim stranicama.
14.4. Kupac je obvezan informirati se o ovim Općim uvjetima uvidom u internetske stranice ePost   
          shopa.
14.5. Sve eventualne sporove u vezi primjene i izvršenja ovih Općih uvjeta Prodavatelj i Kupac nastojat će riješiti  sporazumno, a, u slučaju da dođe do sudskog spora mjesno je nadležan sud u mjestu  sjedišta Prodavatelja. Na odnose Prodavatelja i korisnika koji su regulirani ovim Općim uvjetima i u svezi njih mjerodavno je hrvatsko pravo.
14.6. Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se od 15.12.2022. godine.
14.7. Stupanjem na snagu ovih Uvjeta prestaju važiti dosadašnji Opći uvjeti kupoprodaje za proizvode Internet trgovine ePost shop od 30.12.2020. godine.
 
 
 HP- Hrvatska pošta d.d.
 
Član Uprave                                  Predsjednik Uprave
Hrvoje Parlov                                Ivan Čulo