English version
Ukupno:
Vaša košarica
Završi kupnju
072 303 304 | Kontaktni centar Hrvatske pošte


 

Opći uvjeti kupoprodaje za proizvode ePost shopa

HP–Hrvatska pošta d.d. Jurišićeva 13, 10000 Zagreb

MB: 1414895; OIB: 87311810356; MBS:080266264

Poslovna banka: HPB d.d. Zagreb,

IBAN: HR1623900011100018674

Telefon: 072 303 304; e-mail: epostshop@posta.hr

 

 

Opći uvjeti kupoprodaje za proizvode ePost shopa

 

Ovi Opći uvjeti kupoprodaje za proizvode i usluge (u daljnjem tekstu: proizvodi) ePost shopa HP – Hrvatske pošte d.d. (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) sastavljeni su u skladu s važećim propisima u Republici Hrvatskoj, osobito sa Zakonom o obveznim odnosima, Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka i Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka, Zakonom o elektroničkoj trgovini, kao i Zakonom o zaštiti potrošača sukladno kojem su, uz ostalo, sadržani uvjeti kupovanja na daljinu i predugovorne obavijesti iz članka 57. tog Zakona, koji važe za fizičke osobe - potrošače kako su definirani tim Zakonom. 

  

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve korisnike internetskih stranica www.epostshop.hr (dalje u tekstu: ePost shop internetske stranice), zajedno s cijenama objavljenima na ePost shop internetskim stranicama. Posjetitelj ePost shop internetskih stranica odnosno kupac neće moći naručiti odnosno kupiti proizvode ponuđene na tim stranicama ako prethodno tome ne potvrdi da je upoznat sa ovim Općim uvjetima i da na njih pristaje. Posjetitelj odnosno kupac prihvaćanjem ovih Općih uvjeta ujedno potvrđuje da je upoznat i s podacima o proizvodima, te ostalim elementima predugovornih obavijesti, što je sve sadržano u Ovim općim uvjetima te na ePost shop internetskim stranicama.   

 

HP-Hrvatska pošta d.d., Jurišićeva 13, 10000 Zagreb, OIB: 87311810356 (dalje u tekstu: Prodavatelj) otklanja odgovornost za sva sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći zbog toga što posjetitelj stranica ili kupac nije pročitao ove Opće uvjete niti se upoznao s cijenama proizvoda objavljenim na ePost shop internetskim stranicama.

 

        1                                                                             Osnovne informacije

 

1.1. Prodavatelj, ovim Općim uvjetima uređuje postupak naručivanja, ugovaranja, isporuke, plaćanja te reklamacije proizvoda Prodavatelja ponuđenih na internetskim stranicama Prodavatelja, i to ePost shop internetskim stranicama, a u slučajevima kada se ugovaranje i naručivanje tih proizvoda obavlja na daljinu koristeći se sredstvima daljinske komunikacije.

1.2. Kupac je svaka fizička ili pravna osoba koja sredstvima daljinske komunikacije unese  svoje osobne podatke odnosno podatke o pravnoj osobi, a sukladno elektroničkom obrascu i naruči barem jedan proizvod na ePost shop internetskim stranicama, uz uvjet da narudžba bude prihvaćena od strane Prodavatelja. Posjetitelj stranice je svaka osoba koja sredstvima elektroničke komunikacije pristupi ePost shop internetskim stranicama.

1.3. Korisnik znači kupac i posjetitelj stranice zajedno.

1.4. Kupovanje na daljinu, u smislu ovih Općih uvjeta, je ostvarivanje kupnje proizvoda u okviru organiziranog sustava prodaje bez istodobne fizičke prisutnosti Prodavatelja i potrošača na jednom mjestu, pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koriste ePost shop internetske stranice.

1.5. Detaljan opis proizvoda ePost shopa nalazi se uz svaki proizvod vidljiv na ePost shop internetskim stranicama.

 

        2                                                                           Obavijest o proizvodu i usluzi, naručivanje i sklapanje ugovora

 

2.1. Prodavatelj se obvezuje ePost shop internetske stranice redovito održavati i davati posjetiteljima i kupcima jednoznačne, jasne i lako razumljive informacije o proizvodima ePost shopa koji se mogu naručiti.  

2.2. U trenutku naručivanja pojedinog proizvoda putem ePost shop internetskih stranica posjetitelj odnosno kupac je, putem ovih Općih uvjeta i podataka sadržanih na ePost shop internetskim stranicama te uz pomoć procesa naručivanja uspostavljenog po Prodavatelju koji osigurava da posjetitelj odnosno kupac ne može sklopiti ugovor na daljinu niti biti obvezan odgovarajućom ponudom, a da prethodno nije primio znanju predugovorne obavijesti sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, obaviješten o:

 

-       tvrtki ili nazivu, matičnom broju, osobnom identifikacijskom broju, sjedištu, telefonskom broju i adresi elektroničke pošte Prodavatelja;

-       proizvodima koji se nude te njihovu nazivu; glavnim obilježjima proizvoda;

-       maloprodajnoj cijeni proizvoda, uključujući sva porezna i druga davanja;

-       troškovima prijevoza i dostave proizvoda, odnosno troškovima poštanskih usluga;

-       načinu i uvjetima plaćanja te načinu, uvjetima i vremenu isporuke proizvoda;

-       načinu rješavanja potrošačkih pritužbi od strane Prodavatelja;

-       uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora;

-       postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke proizvoda;

-       uslugama ili pomoći koji se potrošaču nude nakon prodaje;

-       trajanju ugovora;

-       funkcionalnosti digitalnog sadržaja, uključujući i potrebne mjere tehničke zaštite tih sadržaja, ako je primjenjivo;

-       mehanizmima izvansudskog rješavanja sporova, odnosno o sustavima za obeštećenje, te načinu kako ih

kupac može koristiti.

 

2.3.  Naručivanje posjetitelj odnosno kupac vrši tako da izabire željeni proizvod između ponuđenih na ePost shop internetskim stranicama, te popunjava elektronički obrazac u koji unosi osobne podatke i/ili podatke o pravnoj osobi te druge podatke sukladno zadanom sadržaju obrasca i zatim bira način plaćanja, u sklopu čega ujedno potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima i izražava svoj pristanak na iste. Kupcu koji odabere Plaćanje pouzećem ili Plaćanje po ponudi iz članka 5. ovih Općih uvjeta Prodavatelj odmah dostavlja potvrdu u obliku obrasca „Podaci o ostvarenoj narudžbi“ (u daljnjem tekstu: Potvrda), dok kupac koji odabere drugi način plaćanja pristupa plaćanju na jedan od ostalih načina opisanih pod toč. 5. ovih Općih uvjeta, te mu Prodavatelj nakon plaćanja dostavlja Potvrdu. Potvrda se dostavlja na e-mail adresu kupca koju je isti dao Prodavatelju prilikom narudžbe. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između kupca i Prodavatelja sklopljen je onog trenutka kada Prodavatelj dostavi kupcu Potvrdu. Potvrda ujedno predstavlja potvrdu o sklopljenom ugovoru na daljinu sukladno Zakonu o zaštiti potrošača.

2.4.  Naručivanje i plaćanje proizvoda moguće je izvršiti iz bilo koje zemlje svijeta, međutim, prihvaćanjem ovih Općih uvjeta korisnik potvrđuje da se proizvodi mogu dostaviti samo u one zemlje svijeta koje su ponuđene na ePost shop internetskim stranicama. Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu sklopiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za bilo koje postupanje suprotno ovoj odredbi.

2.5.  Posjetitelji i kupci upoznati su te prihvaćaju da Prodavatelj nije dužan prihvatiti narudžbu posjetitelja odnosno kupca. 

 

        3                                                                              Podatci kupca

 

3.1. Korisnik ePost shop internetskih stranica dužan je radi obavljanja kupovanja na daljinu unijeti potrebne podatke, uključujući osobne podatke, u predviđeni elektronički obrazac. Korisnik popunjavanjem obrasca ujedno potvrđuje točnost i potpunost svih unesenih podataka. 

3.2. Prodavatelj će na ePost shop internetskim stranicama, za fizičke osobe, prikupljati samo osobne podatke kao što su:  -Obvezni podaci: ime i prezime, email, država, grad, poštanski broj, ulica i kućni broj, mobitel/telefona,

-  Opcionalni podaci:  OIB,

3.3. Po potrebi i na zahtjev Prodavatelja, korisnik se obvezuje u traženom roku, dostaviti sve podatke potrebne Prodavatelju za ispunjenje obveza propisanih važećim propisima.

3.4. Prodavatelj se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka svih korisnika - fizičkih osoba na ePost shop internetskim stranicama te će s njima postupati u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka i drugim primjenjivim propisima. Podaci će biti dostupni samo djelatnicima kojima su ti podatci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Prodavatelja i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

3.5. Osobni podaci prikupljeni na način opisan u prethodnim stavcima ovog članka bit će obrađivani i pohranjeni za vrijeme trajanja i nakon ispunjenja obveza Prodavatelja, sve dok postoji svrha takve obrade (primjerice, do konačnog rješenja prigovora odnosno spora). Prateća dokumentacija vezana uz ispunjenje obveza Prodavatelja bit će pohranjena do rokova određenih propisima koji reguliraju čuvanje arhivskog i registraturnog gradiva. 

3.6. Prodavatelj se obvezuje korisnicima - fizičkim osobama omogućiti pristup njihovim osobnim podacima, pravo na ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade, te pravo na ulaganje prigovora, kao i pravo na prenosivost podataka, sve sukladno uvjetima i načinu podnošenja takvih zahtjeva i prigovora opisanih u Izjavi o zaštiti osobnih podataka HP-Hrvatske pošte d.d. (u daljnjem tekstu: Izjava) objavljenoj na stranici www.posta.hr, a u kojoj Izjavi su uz navedeno regulirana sva druga pitanja u vezi obrade osobnih podataka. Korisnik - fizička osoba također ima pravo na podnošenje prigovora na obradu osobnih podataka i nadležnom tijelu, Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

3.7. Prodavatelj se neće koristiti osobnim podacima u druge svrhe osim navedenih, niti će ih prenositi trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika. Svaka promjena u izjavi o zaštiti osobnih podataka Prodavatelja bit će objavljena na ovim internetskim stranicama.

 

        4                                                                              Cijena

 

4.1. Cijene proizvoda navedene su na ePost shop internetskim stranicama. Posjetitelj odnosno  kupac odabirom proizvoda te putem narudžbe potvrđuje da je upoznat s cijenama odabranih proizvoda koje se nalaze na ePost shop internetskim stranicama u trenutku predaje narudžbe te da na iste pristaje. 

4.2. Sve cijene prikazane na ePost shop internetskim stranicama izražene su u hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatska kuna (HRK) i uključuju PDV, a uz to su izražene i u valutama američki dolar (USD) i EUR.

4.3. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene, posebne oblike prodaje (akcijske prodaje, rasprodaje i sezonskih sniženja) u svakom trenutku, u skladu s propisima. Posjetitelj odnosno kupac je upoznat da se izmjene cijena proizvoda objavljuju na ePost shop internetskim stranicama Prodavatelja te se obvezuje prije naručivanja o istima informirati uvidom u navedene internetske stranice.

4.4. Cijene, uvjeti plaćanja i posebni oblici prodaje za naručeni proizvod vrijede samo u trenutku zaprimanja narudžbe po Prodavatelju, uz uvjet da Prodavatelj istu prihvati.

 

        5                                                                              Način plaćanja

 

5.1  Naručeni proizvod kupac će platiti prema modelu kojeg sam izabere tijekom postupka naručivanja.

5.2  Postoje sljedeće mogućnosti plaćanja:

1.    Plaćanje karticama: Diners, MasterCard i Visa.

2.    Plaćanje putem PayPal usluge.

3.    Plaćanje po ponudi (avansna uplata - opća uplatnica ili internetsko bankarstvo).

- ako kupac želi proizvod platiti po ponudi, narudžbu može napraviti putem internetske trgovine i odabrati opciju plaćanja - plaćanje po ponudi. Nakon što kupac odabere proizvod ili uslugu koju želi naručiti i pošalje narudžbu na adresu e-pošte automatski će dobiti Potvrdu s točnim iznosom koji treba uplatiti. Narudžbu kupca provjerit će administrator. Proizvod se u ovom slučaju šalje tek nakon što uplata bude vidljiva na računu Prodavatelja.

4.    Plaćanje pouzećem na adresi za dostavu

          - plaćanje pouzećem vrijedi samo za dostavu proizvoda unutar Republike Hrvatske.

5.    Plaćanje SWIFT uslugom

   - ako kupac iz inozemstva želi platiti po ponudi to može napraviti deviznom doznakom u svojoj poslovnici ili preko  Internet bankarstva plaćanjem u korist poslovnog računa HP-Hrvatske pošte d.d. u Hrvatskoj poštanskoj banci.

- pri plaćanju swift uslugom kupac treba navesti sljedeće podatke:

-       Primatelj: HP-HRVATSKA POŠTA d.d., Jurišićeva 13, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

-       IBAN: HR16 2390 0011 1000 1867 4

-       BIC/SWIFT: HPB ZHR2X

-       opis plaćanja (broj ponude)

-       troškovna opcija

 

Naknade za devizne transfere snosi kupac i plaćaju se u matičnoj banci kupca sukladno cjeniku te banke.

 

        6                                                                              Dostava

 

6.1. Odredbe ovog članka 6. o dostavi odnose se na fizičku dostavu proizvoda. Posebno, u slučaju kad je predmet dostave kriptomarka, odredbe ovog članka odnose se samo na fizički dio kriptomarke koji se dostavlja na adresu korisnika, dok se virtualni dio kriptomarke, tzv. „token“, dostavlja na način opisan u čl. 7. ovih Općih uvjeta.

6.2.  Dostavu na području Republike Hrvatske obavlja Prodavatelj u pravilu od ponedjeljka do petka od 7 do 20 sati, samo na adresu dostave koju je kupac naznačio prilikom popunjavanja narudžbe. Dostavu u međunarodnom prometu obavlja imenovani poštanski operator zemlje odredišta, u skladu s pozitivnim propisima zemlje odredišta i svojim uvjetima obavljanja usluga.

6.3. U rokove dostave određene ovim Općim uvjetima ne računa se:

-          dan prijama narudžbe (sve narudžbe za koje je prihvat narudžbe poslan nakon 13h određenog dana, smatrat će se prihvaćenima idući radni dan);

-          dan predaje narudžbe na otpremu;

-          vrijeme kašnjenja zbog netočnih  i nepotpunih podataka kupca;

-          vrijeme kašnjenja zbog nedostupnosti proizvoda bez krivnje Prodavatelja (tehnički razlozi);

-          vrijeme kašnjenja zbog nedostavljanja dokaza o plaćanju naručenih proizvoda po kupcu (u slučaju Plaćanja po ponudi);

-          vrijeme kašnjenja zbog više sile ili zastoja u prometu bez krivnje Prodavatelja;

-          neradni dani (subota, nedjelja i blagdani),

-          u međunarodnom prometu – dani koje pošiljka provede na carini zemlje odredišta.

Trošak dostave snosi kupac.

6.4. Naručivanje proizvoda moguće je 24 sata dnevno sedam dana u tjednu.

6.5. U slučaju nemogućnosti dostave/isporuke naručenog proizvoda ili pomicanja očekivanog termina dostave proizvoda zbog razloga koji je na strani Prodavatelja, Prodavatelj obavještava kupca elektroničkom poštom ili telefonski o nastalim problemima te se dogovara novi termin dostave proizvoda. U navedenom slučaju Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za takav događaj.

6.6. Prilikom preuzimanja dostavljenog proizvoda kupac je dužan isti odmah pregledati, te u slučaju vidljivog oštećenja proizvoda, ima pravo odbiti njegovo preuzimanje te tražiti dostavu neoštećenog proizvoda.

6.7. Prilikom dostave kupac dobiva uz kupljeni proizvod sve isprave koje prate proizvod, a ovisno o naravi proizvoda (npr.

    korisnički priručnik), račun te potvrdu o primitku pošiljke, koju je obvezan potpisati. Potpisom na potvrdi o

    primitku pošiljke smatra se da je proizvod preuzet bez vidljivih oštećenja.

6.8. Dostavni rokovi u Republici Hrvatskoj na traženu adresu su sljedeći:

 

a) dostava na području grada Zagreba - unutar 48 sati

b) dostava na preostalom području Republike Hrvatske koje nije na otocima - u roku od 72 do 96 sati

c) dostava na otoke - u roku od 96 sati

 

 6.9. Dostavni rokovi na međunarodnom tržištu:

 

-  Zemlje Europe: u roku od 5 radnih dana*

-  Ostale zemlje svijeta: u roku od 12 radnih dana*

 

*Dostavni rokovi na međunarodnom tržištu su prosječni i ovdje su navedeni samo okvirno, jer ovise o propisanom načinu rukovanja te okolnostima i pravilima tranzitnih i odredišnih pošta i država. 

 

6.10. Rok dostave za žigosane marke produljuje se za 48 sati.

 

 

        7                                                                           Posebne odredbe o dostavi „tokena“

 

7.1. U slučajevima kada je predmet Ugovora o kupnji proizvoda kriptomarka, kako je opisana na ePost shop internetskim stranicama, ona se kao fizički proizvod dostavlja kupcu sukladno odredbama članka 6. ovih Općih uvjeta, dok se virtualni dio kriptomarke, tzv. „token“, dostavlja kupcu putem aktivacije u skladu s uputom sadržanom na ePost shop internetskim stranicama. Kupac prihvaćanjem ovih Općih uvjeta potvrđuje i prihvaća da aktivacijom nastaje dodatni trošak koji kupac plaća Ethereum mreži u skladu s uvjetima te mreže, te da Prodavatelj nema uvid u taj trošak niti je s istim na bilo koji način povezan, niti na njega može utjecati.

 

        8                                                                             Odgovornost Prodavatelja

 

8.1. Prodavatelj nije odgovoran za troškove telefona, internetskog prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći prilikom  narudžbe/predaje zahtjeva ili pregledavanja/pretraživanja ePost shop internetskih stranica www.epostshop.hr niti snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja usluge kupovanja putem interneta.

8.2  Prodavatelj ni na koji način nije odgovoran za odnos između kupca i banke ‐ kartičara, odnosno drugog pružatelja platne  usluge, te ne jamči niti snosi odgovornost za uspješnost procesa kupoprodaje u slučajevima kad taj proces ovisi o pružanju usluga koje Prodavatelj direktno ne kontrolira.

8.3. U pogledu Prodavateljeve odgovornosti za materijalne nedostatke proizvoda primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima i s time povezane odredbe Zakona o pravima potrošača, ako se radi o kupcu – fizičkoj osobi. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda. 

8.4. Služba za korisnike Prodavatelja na raspolaganju je kupcima sukladno s radnim vremenom naznačenim na ePost shop internetskim stranicama radi davanja svih potrebnih obavijesti vezano za proizvode. Kupac može nazvati službu za korisnike na telefonski broj: 072 303 304 i na druge brojeve naznačene u tu svrhu na službenim internetskim stranicama ili ju kontaktirati putem službene e-adrese: epostshop@posta.hr, odnosno slanjem upita poštom na adresu sjedišta Prodavatelja.

 

9                                                                               Trajanje ugovora

 

9.1. Ugovor o kupnji proizvoda traje do ispunjenja obveza kako su njime određene. 

 

        10                                                                          Pravo na jednostrani raskid ugovora

 

10.1. U slučaju kupovanja na daljinu kupac ima pravo, ne navodeći za to razlog, raskinuti ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana. Navedeni rok počinje teći od dana kada je kupac primio proizvod u posjed.

10.2 Ugovor se raskida putem obrasca za jednostrani raskid ugovora sadržaj kojeg je propisan od strane ministra nadležnog za područje zaštite potrošača ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom Kupac izražava svoju volju da raskine ugovor i koju je kupac dužan dostaviti preporučenom poštanskom pošiljkom Prodavatelju na adresu njegovog sjedišta. Izjavu o raskidu ugovora kupac je dužan poslati prije isteka roka za raskid ugovora predviđenog u prethodnom članku ovih Uvjeta kupovanja/predugovorne obavijesti.

10.3 U pisanoj obavijesti obvezno se moraju navesti podaci s računa/narudžbe (redni broj, datum, iznos, proizvod/usluga), podatci o kupcu (ime i prezime, kontaktni telefonski broj i e‐pošta) te naziv banke i broj tekućeg računa na koji kupac želi povrat novca, ili podaci o željenom drukčijem načinu povrata novca (poštanska uputnica, PayPal i sl.). Ugovor je raskinut u trenutku kada je Prodavatelj primio obavijest o raskidu.

10.4 Ako pružatelj usluge na svojoj internetskoj stranici omogući kupcu jednostrani raskid ugovora, kupac može jednostrano raskinuti takav ugovor tako da popuni obrazac za jednostrani raskid ili drugu nedvosmislenu izjavu o raskidu i pošalje Prodavatelju elektroničkim putem. U tom slučaju Prodavatelj će, bez odgađanja, dostaviti kupcu potvrdu o primitku izjave o raskidu na trajnom mediju.

10.5 U slučaju raskida ugovora ugovorne strane nisu dužne ispuniti svoje obveze iz ugovora sklopljenog na daljinu te je svaka ugovorna strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora. U slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid, kupac je dužan snositi troškove vraćanja proizvoda Prodavatelju na adresu njegovog sjedišta. Proizvod koji kupac vraća mora biti nekorišten, u originalnoj ambalaži, sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom, neoštećen i potpuno ispravan.

10.6 Iznimno od odredaba prethodnih stavaka ovog članka, u slučajevima kada je predmet Ugovora o kupnji proizvoda kriptomarka, kupac gubi pravo na jednostrani raskid tog Ugovora ako tijekom roka za jednostrani raskid iz stavka 10.1 ovog članka pokrene aktivacijski proces radi dostave tokena iz članka 7.1 ovih Općih uvjeta. Prihvaćenjem ovih Općih uvjeta kupac potvrđuje da je upoznat s činjenicom da token, koji je virtualni dio kriptomarke, predstavlja digitalni sadržaj koji se ne isporučuje na tjelesnom mediju te da isti nakon pokretanja procesa aktivacije nije moguće vratiti Prodavatelju, a ujedno kupac izričito pristaje da mu, u slučaju da pokrene spomenuti aktivacijski proces, ispunjenje ugovora u smislu isporuke digitalnog sadržaja započne prije isteka roka za jednostrani raskid Ugovora i potvrđuje da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

 

 

        11                                                                           Primjedbe i prigovori

 

11.1. Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača Prodavatelj omogućuje kupcima podnošenje pisanih prigovora. Prigovor se podnosi   u pisanom obliku i upućuje na adresu: Hrvatska pošta, Služba za korisnike, Poštanska ulica 9, 10410 Velika Gorica, ili upućuje elektroničkom poštom na adresu epostshop@posta.hr Prigovor mora sadržavati činjenice i dokaze na kojima se temelji.

11.2. Kupac može podnijeti prigovor u pogledu skrivenih materijalnih nedostataka proizvoda u roku od 2 (dva) mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od 2 (dvije) godine od njegova preuzimanja.

11.3. Na sve primjedbe i prigovore u pogledu proizvoda Prodavatelj će odgovoriti najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.

11.4. U vezi s prigovorom odnosno reklamacijom kupac može pokrenuti sudski ili izvansudski postupak tek nakon što je iscrpio postupke iz prethodnih stavaka ovog članka te postupak utvrđen zakonom kojim se uređuje opći upravni postupak u odnosu na zaštitu od postupanja Prodavatelja.

11.5. U slučaju spora između kupca i Prodavatelja može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje. Postupak pred sudovima časti provodi se sukladno s Pravilnikom o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i Pravilniku Suda časti pri Hrvatskoj obrtničkoj komori, kojima se propisuje da su članovi vijeća tih sudova, osim nezavisnih pravnih stručnjaka i predstavnika Prodavatelja, i predstavnici potrošača. Mirenje pred centrima za mirenje provodi se sukladno s odredbama Zakona o mirenju te sukladno s Pravilnikom o mirenju centra za mirenje.

11.6. Temeljem Uredbe (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i vijeća od 21.05.2013. godine, o online rješavanju potrošačkih sporova, moguće je od 15. veljače 2016. na području cijele EU sve sporove vezane uz online kupnju riješiti putem ODR (Online Dispute Resolution) platforme. Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od službenih jezika EU. Link za platformu je: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

        12                                                                           Potvrda sklopljenog ugovora

 

12.1. U slučaju kupovanja na daljinu Prodavatelj dostavlja kupcu potvrdu o sklopljenom ugovoru sukladno točki

          2.3. Ovih općih uvjeta.

 

        13                                                                           Završne odredbe

 

13.1. Ovi Opći uvjeti dostupni su na ePost shop internetskim stranicama.

13.2. Prodavatelj zadržava pravo na izmjenu ovih Općih uvjeta u bilo kojem trenutku u skladu s propisima i uz

          prethodnu javnu objavu na ePost shop internetskim stranicama.

13.3. Kupac je obvezan informirati se o ovim Općim uvjetima uvidom u internetske stranice ePost shopa.

13.4. Sve eventualne sporove u vezi primjene i izvršenja ovih Općih uvjeta Prodavatelj i kupac nastojat će riješiti    

          sporazumno, a u slučaju da dođe do sudskog spora mjesno je nadležan sud u Zagrebu. Na odnose Prodavatelja

          i korisnika koji su regulirani ovim Općim uvjetima i u svezi njih mjerodavno je hrvatsko pravo.

13.5. Stupanjem na snagu ovih Općih uvjeta prestaju vrijediti dosadašnji Uvjeti kupovanja na daljinu –

          predugovorna obavijest za proizvode i usluge ePost shopa.

13.6. Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se od 30.12.2020. godine.

 

 

 HP- Hrvatska pošta d.d.

Predsjednik Uprave
Ivan Čulo, v.r.